ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъмездно ползване през учебната 2020/ 2021 година за учениците от І – VІІ клас

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333739393632

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Приготвяне и доставка – кетъринг по предварителна заявка на готова храна – топъл обяд за учениците на целодневно обучение в  ОУ „Васил Априлов“ град Исперих за учебните 2019/2020 и 2020/2021 години”.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ